ضرورت پرداختن به مقوله بهره‌برداري صحيح از دانش سلامت، استفاده مناسب از نتايج پژوهش‌هاي مختلف است كه عليرغم كمبود منابع پژوهش مانند بودجه و نيروي انساني انجام مي‌شوند و مي‌توان استفاده بسيار بيشتري از نتايج اين پژوهش‌ها به عمل آورد. بر اين اساس لازم است كه به نتيجه رسيدن پژوهش‌ها بسيار شفاف باشد و اطمينان حاصل شود كه به بهره‌برداري مي‌رسند.همچنين در سطوح مختلف تصميم‌گيري از متخصصين باليني تا سياست‌گذاران و مديران، برخي تصميم‌گيري‌ها بدون توجه به شواهد علمي موجود در سطح جهان بوده و يا در جريان استفاده از اين شواهد به بومي سازي آنها توجه نمي‌شود.
چشم‌انداز مركز اين است كه بتواند تصمبم‌گيري مبتني برشواهد را در حوزه سلامت ترويج نمايد، تا از پژوهش‌هاي انجام شده بهترين بهره‌برداري انجام شود.
حوزه وظايف مركز در راستاي انتقال دانش سلامت، برنامه‌ريزي براي انتشار نتايج طرح‌هاي پژوهشي و ايجاد كردن زمينه‌اي براي تغييرات رفتاري در ارائه كنندگان و دريافت كنندگان خدمات، مديران و سياست‌گذاران مي‌باشد. از سوي ديگر توليد شواهد علمي براي تصميم‌گيري مانند ارزيابي فناوري‌هاي سلامت، گايد لاين‌هاي باليني، تهيه policy brief و … نيز در دستور كار مركز قرار مي‌گيرد.
توجه به ارتقاي كيفيت خدمات باليني ارائه شده نيز يكي از حوزه‌هايي است كه در سال گذشته با عنوان حاكميت خدمات باليني زير‌ساخت‌هاي لازم براي آن ايجاد شده و مي‌تواند در آينده با سرعت بيشتري بهبود كيفيت خدمات را سبب شود.
طي سال‌هاي گذشته بستر سازي مناسب براي تسهيل ترجمه دانش انجام شده است و با افزايش آگاهي و نگرش در سطح دانشگاه و شناسايي اولويت‌هاي مداخله كه انجام شده است، مي‌توان اميدوار بود كه با ورود به مرحله اجرايي سازي و عملكرد نتايج مطلوب حاصل گردد.
يكي از ابعاد مهم توجه به جايگاه بين‌المللي دانشگاه در اين زمينه در منطقه است كه فرصت بسيار مناسبي را براي معرفي دانشگاه و جمهوري اسلامي ايران در زمينه فعاليت‌هاي انتقال دانش بوجود آورده و زمينه فعاليت‌هاي بعدي را از جمله در زمينه دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و منجر به مدرك ايجاد كرده است. بر اين اساس بستر محوريت دانشگاه علوم پزشكي تهران براي شبكه تصميم‌گيري مبتني بر شواهد وجود دارد و مي‌توان اميدوار بود كه با فعاليت‌هاي بعدي در اين زمينه، دانشگاه تهران عنوان مرجع علمي knowledge hub و مركز دانشي ترويج تصميم‌گيري مبتني بر شواهد در سطح منطقه تبديل گردد.