ميزان انتقال دانش حاصل از پژوهش در طرحهاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان طي سالهاي 85 -1383

مؤلفان: قرباني مصطفي، برقعي افسانه، كشت‌كار عباس‌علي، مجدزاده سيدرضا، نجات سحرناز، آسايش حميد، منصوريان مرتضي

مقدمه: برخلاف رشد خيره كننده انتشارات علمي دو دهه اخير در حوزه علوم پزشكي در ايران، مطالعات انجام شده نشان مي‌دهند خلاء در بعد به كارگيري نتايج دانش مي‌باشد. لذا اين مطالعه به منظور بررسي ميزان انتقال دانش حاصل از پژوهش در طرح‌هاي دانشگاه علوم پزشكي گلستان صورت پذيرفت.

روش كـار: كليه طرح‌هاي تحقيقاتي دانشگاه علوم پزشكي گلستان طي سال 85 -1383 كه تا نيمه دوم سال 1387 گزارش نهايي آنها ارائه گرديده بود، مورد بررسي قرار گرفت. ابزارهاي گردآوري داده‌ها شامل فرم گردآوري داده‌هاي طرح و پرسشنامه پژوهشگر بود.

يافتهها: مرور 102 پيشنهاد پژوهشي نشان داد كه در 6 طرح (8/5%) براي فعاليت‌هاي انتقال دانش حاصل از پژوهش هزينه‌اي در نظر گرفته شده بود. در زمينه فعاليت‌هاي غيرفعال انتقال دانش، در پژوهش‌هاي باليني و سيستم بهداشتي طبق نظر افراد محقق، سهم فعاليت انتشار نتايج در مجلات داخلي و بين المللي بيشتر از ساير فعاليت‌ها بوده در حالي كه در پژوهش‌هاي علوم پايه يافته‌هاي پژوهش بيشتر در كنفرانس‌ها و سمينارها و همايش‌ها انتشار يافته است. در زمينه فعاليت‌هاي فعال انتقال دانش، ميانگين امتياز عملكرد پژوهشگران تنها  9% از كل امتياز ممكن در اين زمينه بود.

نتيجهگيري: مطالعه حاضر نشان داد كه هزينه‌هاي در نظر گرفته شده براي فعاليت‌هاي انتقال دانش كم مي‌باشد كه در اين مورد ايجاد انگيزه در محققان و آموزش آنان در زمينه انتقال پژوهش ضروري به نظر مي‌رسد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *