طرح های تحقیقاتی

سیاستگذاری آگاه از شواهد (PULL)

تدوین نقشه راه ارتقای وضعیت سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور

1

تعیین اولویت های پژوهش برای تقویت سیاست گذاری آگاه از شواهد در ایران

2

تدوین کارگاه آموزشی تصمیم گیری بر اساس شواهد

3

تولید سند سیاستی مداخلات موثر در بهبود فعالیت فیزیکی نوجوانان ایرانی

4

بررسی راهکارهای مناسب برای ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در نظام مراقبت بیماریها

5

تولید مولتی مدیا آموزش تهیه خلاصه سیاستی و راهنمای بالینی

6

تهیه برنامه عملیاتی چند بخشی برای ارتقاء وضعیت سالمندی و سالمندی فعال در ایران

7

تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در ارائه دهندگان خدمت(PULL)

تدوین نسخه معتبر فارسی ابزارII AGREE جهت ارزیابی راهنماهای عملکرد بالینی و ارزیابی نمونه‌ای از راهنماهای بالینی

8

نقد راهنماهای بالینی تولید شده در ایران

9

تدوین شیوه نامه اولویت بندی عناوین راهنماهای بالینی در حوزه پزشک خانواده

10

تعیین و بررسی شاخص های پایش و ارزیابی اجرای یک پروتکل بالینی مبتنی بر شواهد

11

طراحی روش، مقدار و فرایند پرداخت به پزشکان خانواده شهری در ایران

12

کاربرد رویکردهای فارماکواپیدمیولوژیک در طراحی مداخلات مناسب برای بهبود وضعیت گزارشدهی رویدادهای ناخواسته دارویی در بیمارستانها

13

ارزیابی مداخلات آموزشی در ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی در نظام فارماکوویژیلانس کشورهای عضو برنامه بین المللی پایش دارو: یک مرور سیستماتیک با رویکرد حقیقت گرا

14

عوامل تسهیل کننده و بازدارنده بکار گیری نتایج تحقیقات در پرستاران بالینی: مرور نظام مند

15

تصمیم گیری مبتنی بر شواهد در گیرندگان خدمت(PULL)

شناسایی معیارها و فرایند اولویت بندی موضوعات نیازمند تولید PDA) patient decision aid) در سالمندان

16

بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به مانع ها و چالش های استفاده از ابزار کمک تصمیم بیمار (patient desicion aids tool) همراه با طراحی پرسشنامه

17

استفاده از کمک تصمیم بیماران در ایران (patient decision aids tool) ؛ مانع ها و چالش ها

18

طراحی و اعتبارسنجی ابزار کاربست دانش شیوه زندگی سالم در سالمند ایرانی

19

خود حمایتی در بیماران سالمند و ارائه راهبردهای عملی برای ارتقاء ایمنی بیمار

20

طراحی برنامه نرم افزاری تلفن همراه برای کنترل پرفشاری خون اولیه، مبتنی بر مدل پرسید- پروسید و سنجش اثربخشی آن بر خود مدیریتی بیماران در مقایسه با درمان معمول

21

بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت پندر بر کاهش عوامل خطر تعدیل شدنی سرطان پستان و بهبود سبک زندگی در زنان پر خطر ابتلا به سرطان پستان در تهران

22

بررسی میزان اعتماد ساکنین شهر تهران نسبت به اخبار بهداشتی و سلامتی

23

بررسی میزان آگاهی پزشکان و مردم شهر تهران در زمینه بیماری آنفولانزای خوکی و منابع کسب اطلاعات

24

تولید دانش و سازمان های مرتبط با آن

طراحی ابزار معتبر برای سنجش وضعیت انتقال دانش در سطح سازمانی و خود ارزیابی مراکز تحقیقاتی و دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر انتقال دانش حاصل از پژوهش

25

ارزیابی دانشگاه های علوم پزشکی کشورهای منطقه مدیترانه شرقی از نظر انتقال دانش حاصل از پژوهش

26

تدوین شاخص های ارزیابی و پایش مربوط به فعالیت های انتقال دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران و طراحی یک شاخص ترکیبی در سطح فردی و مراکز تحقیقاتی

27

بررسی ارتباط تعهد سازمانی و مدیریت دانش در کارکنان و کارشناسان ستادی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران و مراکز تحقیقاتی وابسته

28

بررسی شاخص های استناد به خود(self-citation) و استناد هم زمان (co-citation)به عنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی وضعیت خط پژوهشی محققین

29

بررسی متدولوژیک مداخلات انتقال دانش در حوزه سلامت: یک مطالعه Scoping review

30

بررسی کیفیت گزارش دهی و متودولوژیک مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی و غیرتصادفی انجام شده بر روی دیابت شیرین در کشور ایران، بین سالهای 1373 تا 1391

31

بررسی تولیدات علمی 5 ساله مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از طیف وسیعی از شاخصهای علم سنجی و عوامل مؤثر بر آن

32

بررسی روند تغییرات انواع پژوهش های انجام شده در زمینه عدالت در دسترسی به خدمات سلامتی در 44 کشورهای با درامد کم و متوسط دارای برنامه ی کاربردی کردن دانش

33

شناسایی عوامل موثر بر کاربردی شدن پژوهش های علوم پایه سلامت و ارائه مدل

34

بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی پژوهشگران شاغل در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

35

طراحی ابزار سنجش آگاهی و نگرش و عملکرد پژوهشگران در حوزه فعالیت های ترجمه دانش و سنجش روایی و پایایی آن

36

بررسی نابرابری در میان کشورها در تولید مطالعات مروری منظم بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه(GDP)

37

بررسی دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به افق های توسعه علم و فناوری سلامت کشور

38

مرور نظام مند مداخلات صورت گرفته در سطح موسسات پژوهشی برای ارتقای ترجمه دانش و اثر بخشی آنها

39

طراحی ابزار سنجش فعالیت های ترجمه دانش پژوهشگران و سنجش روایی و پایایی آن

40

A multi-center assessment of health research-based knowledge translation in Iranian universities

41

بررسی نگرش اعضای هیئت علمی دانشکاه در خصوص ظرفیت های نوآوری در دانشگاه علوم پزشکی تهران با طراحی ابزار ارزیابی ظر فیت نوآوری در سازمانهای مرتبط با سلامت

42

بررسی کیفیت مقالات مورد شاهدی و همگروهی ایرانی ( 2000 -2006) در سه موضوع

43

طراحی و اجرای مداخلات جهت ارتقای وضعیت انتقال دانش حاصل از پژوهش های دانشگاه علوم پزشکی تهران

44

ارزیابی فناوری سلامت

استخراج سوالات پژوهشی از گزارشات HTA و اولویت بندی آنها

45

شناسایی نهادهای موثر در ارزیابی فن آوری های سلامت (HTA) در ایران و تبیین نقش آنها

46

طراحی نظام ارزیابی فناوری سلامت در سطح بیمارستان‌های ایران

47

ارزیابی اثرات تحقیقات سلامت

ارزيابي برون داده هاي تحقيق و توسعه علوم پزشکي در ايران

48

ارزیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از چهارچوب های payback

49

ارزیابی تاثیر برنامه ارزیابی فناوری سلامت ایران

50

شناسایی موانع و تسهیل کننده های کاربردی شدن تحقیقات health service research و public health و بررسی اعتبار پرسشنامه مربوطه

51

بررسی رابطه وضعیت نظام پژوهشی و تغییرات شاخص های سلامتی کشورها

52

شناسایی روش های موجود برای تعیین اثرات اقتصادی پژوهش های سلامتی و تطابق آن با شرایط کشور ایران ،مطالعه مروری سیستماتیک

53

طراحی زیر ساخت ارزیابی اثرات برنامه های تحقیقاتی در حوزه علوم سلامت

54

بررسی ارتباط مقالات بیماری های 44 کشور متوسط و کم درآمد با اولویت بار بیماری ها در دو مقطع زمانی به فاصله 10 سال

55

رسانه (exchange)

مطالعه مروری مداخلات موثر بر رسانه های جمعی به منظور ارتقای کیفیت اخبار سلامت

56

روانسنجی ابزار نقد اخبار پژوهش های سلامت ; ارزیابی کیفیت اخبار منابع داخلی توسط ابزار روا و پایای تولید شده

57

طراحی و ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی توانمند سازی تولیدکنندگان اخبار سلامت

58

طراحی ابزار ارزیابی کیفیت اخبار سلامت

59

بررسی سوئ بهره برداری (Misutilization ) از یافته های پژوهش در رسانه های گروهی

60

نیاز سنجی و تهیه محتوای آموزشی و ارزیابی محتوای تولید شده برای پژوهشگران حوزه سلامت در ارائه پیام به مخاطب عام

61

تعامل میان تولید کنندگان و استفاده کنندگان از دانش (exchange)

ارزیابی عملکرد شبکه‌های همکاری تحقیقات علوم پزشکی در ایران

62

تاثیر ادغام دانشگاهها در وزارت بهداری بر انتقال دانش حاصل از پژوهش

63