چقدر در مقالات برنامه‌هاي سلامت، انتقال دانش رعايت شده است؟

 

مؤلفان: نجات سيما، نجات سحرناز، غلامي ژاله، آشورخاني مهناز، ملكي كتايون، مرتاض‌هجري سروش، مجدزاده سيدرضا

مقدمه: وجود پيام مشخص و اشاره به گروه مخاطب مستقيم انتقال دانش را تسهيل مي‌كند. هدف مطالعه حاضر بررسي وضعيت مقالات سه برنامه سلامت (مادران باردار، ديابت و سل) از نظر ارايه پيام مشخص و اشاره به گروه مخاطب مستقيم و نيز بررسي عوامل موثر بر آن‌ها بوده ‌است.

روش كار: مقالات پژوهش‌هاي انجام شده بر روي جمعيت‌هاي ايراني در سه برنامه فوق كه در سال‌هاي 1380 تا 1385 در بانك‌هاي اطلاعاتي ثبت شده بودند، جستجو شدند. مقالات علوم پايه حذف شدند و وجود پيام مشخص و اشاره به مخاطب مستقيم در بقيه آنها بررسي گرديد.

يافتهها: كل مقالات واجد شرايط به دست آمده 795 عدد بود. در اين مقالات تنها 2/12 % هم پيام مشخص داشتند و هم به مخاطب مستقيم اشاره كرده بودند. در بررسي چكيده مقالات، داشتن پيام مشخص با ساختارمند بودن چكيده ارتباط معناداري داشت(p=0.003). در بررسي كل مقاله نيز، در مقاله‌هاي نظام‌هاي بهداشتي اشاره به گروه مخاطب مستقيم به طور معناداري بيشتر بود (p<0.001).

نتيجهگيري: به نظر مي‌رسد ساختارمند نمودن چكيده در مجلات، اقدام موثري براي ارايه پيام در مقالات باشد. پيشنهاد اين است كه براي گروه مخاطب مستقيم نيز بخشي در چارچوب مقالات در نظر گرفته شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *