چگونگی تدوین عناوین و محتوای برنامه‌های آموزش مداوم در ايران، موانع و چالش‌ها

مؤلفان: حق جو ليلا، نجات سحرناز، غلامي ژاله، نيلي احمد آبادي مهدي، آشورخاني مهناز، مجدزاده سيدرضا

مقدمه: امروزه آموزش مداوم در جهان به عنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير مورد توجه خاص سياستگذاران بهداشتي قرار دارد. در كشور ما سياستگذاري، تدوين استانداردها و اعتبار بخشي به آموزش مداوم جامعه پزشكي به صورت يك قانون در نظام جمهوري اسلامي تصويب شده است. مطالعه حاضر به منظور شناخت چگونگی تدوین عناوین و محتوای کنگرههای بازآموزی و بررسی چالشهای آن طراحی شده است.

روش کار: مطالعه به صورت كيفي و از طریق مصاحبه عمیق فردی با طیف گستردهای از دبیران، سخنرانان، کارشناسان دفتر آموزش مداوم انجام پذیرفت. در این طرح 6 دبیر، 20 سخنران و 3 نفر از کارشناسان دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت، شرکت داشتند. همه دبیران و سخنرانان عضو هیئت علمی بودند. یافتهها با روش تحليل محتوا آناليز گرديد.

یافتهها: در مجموع 4 گروه مشكلات در حوزههای محتوای برنامهها، اعتباربخشی، برگزاری برنامه و ارزشیابی استخراج شد.

بحث: عدم بازنگري عناوين برنامهها و ارايه آموزش به شيوه سنتي از مهمترين چالشهاي اين فرآيند ميباشد. لذا پیشنهاد میگردد کمیته نیازسنجی آموزش مداوم در دانشگاهها تشكيل شود. صدور مجوز ارایه برنامهها براساس نتایج اعتبار بخشی و مستندات نیاز سنجی صورت گیرد. عناوین برنامههای مدون با همکاری انجمنهای تخصصی مورد بازنگری قرار گیرد. روش ارایه برنامهها از سخنرانی به روش تلفیقی شامل روشهای آنلاین، خودآموزی، پانل، کارگاه، معرفی مورد تغییر کند. کمیته ارزشیابی برنامه آموزش مداوم در دانشگاهها تشکیل شود. برای سخنرانان و دبیران برنامهها امتیازاتي مانند امتياز ارتقا تخصیص یابد و حمایت مالی از مجريان برنامهها صورت گیرد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *