جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 9 شهریور ماه 1398

موضوع:

:BRIDGE study
?How can knowledge brokering be advanced in a country’s health system

 ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر یزدی زاده