طرح های درحال اجرا

 • تعیین اولویت های پژوهش برای تقویت سیاست گذاری آگاه از شواهد در ایران

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده؛ مدیر اجرایی: خانم اصغر زاده؛ شروع قرارداد: 1397/2/1

 

 • تدوین نقشه راه ارتقای وضعیت سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده؛ مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده- خانم دکتر حانیه سجادی؛ شروع قرارداد: 1396/7/1

 

 • طراحی و اعتبارسنجی ابزار کاربست دانش شیوه زندگی سالم در سالمند ایرانی

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر سیما نجات؛ شروع قرارداد: 1395/9/15

 

 • شناسایی معیارها و فرایند اولویت بندی موضوعات نیازمند تولید  patient decision aid  – PDA در سالمندان

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر سیما نجات؛ شروع قرارداد: 1396/3/15

 

 • استخراج سوالات پژوهشی از گزارشات HTA و اولویت بندی آنها

مجری طرح: خانم دکتر بهاره یزدی زاده؛ مدیر اجرایی:خانم فریده محتشم؛ شروع قرارداد: 1396/1/4

 

 • شناسایی موانع و تسهیل کننده های کاربردی شدن تحقیقات health service research و public health و بررسی اعتبار پرسشنامه مربوطه

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده؛ شروع قرارداد: 1395/7/1

 

 • بررسی شاخص های استناد به خود(self-citation) و استناد هم زمان (co-citation)به عنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی وضعیت خط پژوهشی محققین

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده؛ شروع قرارداد: 1395/8/1

 

 • ارزیابی برنامه ” مدارس مروج سلامت” از طراحی تا اجرا

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده

 

 • تدوین شاخص های ارزیابی و پایش مربوط به فعالیت های انتقال دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران و طراحی یک شاخص ترکیبی در سطح فردی و مراکز تحقیقاتی

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1395/11/11

 

 • بررسی متدولوژیک مداخلات انتقال دانش در حوزه سلامت: یک مطالعه

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1395/6/20

 

 • بررسی اثر¬ مداخلات حرفه ای(professional intervention) بر وضعیت تجویز آنتی¬بیوتیک در ارایه دهندگان خدمت با روش متاآنالیز شبکه¬ای

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1397/4/4

 

 • برآورد شاخص مرگ مادر، مقایسه میزان کامل بودن داده های ثبت شده در منابع جمع آوری داده های ثبت مرگ مادر و برآورد میزان حساسیت هر یک از بانک

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1395/11/10

 

 • بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی پژوهشگران شاغل در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم نقوی الحسینی؛ شروع قرارداد: 1396/6/29

 

 • بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ تبیین چالش ها و راهکارها

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر آزاده سیاری فرد؛ شروع قرارداد: 1396/5/1

 

 • تعیین و بررسی شاخص های پایش و ارزیابی یک پروتکل بالینی مبتنی بر شواهد

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر لاله قدیریان؛ شروع قرارداد: 1397/5/24

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 4 آبان ماه 1398

موضوع:

Stigma reduction in relation to HIV test uptake in LMICs: a realistic review

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قاسمی

آيا پژوهشگران تصور درستي از ميزان فعاليتهاي ترجمه دانش خود دارند؟

مؤلفان: نجات سحرناز، آشورخاني مهناز، غلامي ژاله، مجدزاده سيدرضا

فصلنامه پایش، سال هشتم، شماره چهارم، پاییز 1388، صص 400-395

سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی-پژوهشی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

سومین نمایشگاه دو سالانه دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

در تاریخ 22 آبان ماه 1391 برگزار شد.

 

بررسی دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به افق های توسعه علم و فناوری سلامت کشور

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

مرور نظام مند مداخلات صورت گرفته در سطح موسسات پژوهشی برای ارتقای ترجمه دانش و اثر بخشی آنها

مجری طرح: دکتر ژاله غلامی

بهره مندی از نتایج فن آوری های سلامت(HTA) و راهنماهای بالینی تولید شده در ایران: موانع و راهکارها (یک مطالعه کیفی)

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

طراحی ابزار ارزیابی کیفیت اخبار سلامت

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

طراحی ابزار سنجش فعالیت های ترجمه دانش پژوهشگران و سنجش روایی و پایایی آن

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

ارزیابی عملکرد شبکه‌های همکاری تحقیقات علوم پزشکی در ایران