جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 7 دی ماه 1398

موضوع: گزارش طرح “ تدوین نقشه راه ارتقاء سیاست­گذاري آگاه از شواهد در بخش سلامت ایران”

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر یزدی زاده

کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” – 27 آذر ماه

کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” در روز 27 آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. این کارگاه از سری کارگاه های “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” می باشد که شامل مباحث مربوط به مبانی انتقال دانش، نحوه استخراج پیام پژوهشی، رویکرد های شناسایی مخاطب و نحوه انتقال پیام پژوهشی به مخاطب با تاکید بر مخاطب عام می باشد. در این کارگاه  یک راهنما برای ” استخراج پیام پژوهشی” و  یک راهنما برای برآورد “قطعیت پیام پژوهشی” پیشنهاد شده است.

اسلایدهای این کارگاه را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 30 آذر ماه 1398

موضوع:

?Tackling corruption: can citizens make a difference

 ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر جمشیدی

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 23 آذر ماه 1398

موضوع: معماری شاخص های مورد نیاز برنامه های سلامت

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر بلوکی

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 16 آذر ماه 1398

موضوع:

A qualitative study of barriers and facilitators in treating drug use
among Israeli mothers: An intersectional perspective

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قاسمی