کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” – 27 آذر ماه

کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” در روز 27 آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. این کارگاه از سری کارگاه های “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” می باشد که شامل مباحث مربوط به مبانی انتقال دانش، نحوه استخراج پیام پژوهشی، رویکرد های شناسایی مخاطب و نحوه انتقال پیام پژوهشی به مخاطب با تاکید بر مخاطب عام می باشد. در این کارگاه  یک راهنما برای ” استخراج پیام پژوهشی” و  یک راهنما برای برآورد “قطعیت پیام پژوهشی” پیشنهاد شده است.

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 28 دی ماه

موضوع:

Supporting the evaluation of public and patient engagement in health system organizations: Results from an implementation research study

 

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سجادی

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 14 دی ماه 1398

موضوع: طراحی و اعتبارسنجی ابزار کاربست دانش شیوه زندگی سالم در سالمند ایرانی 

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر نجات