جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 12 بهمن ماه

موضوع:

rapid-learning health system

ارائه دهنده:  جناب آقای دکتر احمدی