تدوین نقشه‌راه ارتقای وضعیت سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور

این طرح پژوهشی با حمایت مالی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (از محل ۱% اعتبارات پژوهشی) (قرارداد شماره 1953/700 مورخ 25/12/1395) و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (قرارداد شماره 958431 مورخ 22/12/1395) انجام شده است.

در سال‌های اخیر، تأکید‌ سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان ارشد نظام سلامت ایران و وزیران مختلف بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر سیاست‌گذاری‌هایی بوده که با توجه به بهترین شواهد و نتایج مطالعات علمی و با توجه به شرایط کشور و دیدگاه صاحب‌نظران و ذی‌نفعان کلیدی شکل گرفته باشند. اما آن‌گونه که تحلیل وضعیت‌ها و نیز نتایج مطالعات نشان می‌دهد همچنان برای نهادینه شدن این رفتار، مشکلات و موانعی وجود دارد. با توجه به ضرورت شناسایی و رفع این موانع، در این طرح پژوهشی ملی که مشتمل بر ۱۹ پروژه مطالعاتی بود و انجام آن دو سال طول کشید، تلاش شد نقشه‌راه ارتقای وضعیت سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور طراحی گردد. بدین صورت ابتدا با انجام مطالعه مروری منظم، مطالعه بررسی روندها و برگزاری گفتمان سیاستی با مشارکت همه ذی‌نفعان، فهرست مشکلات و موانعی که برای تحقق سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت در زمان کنونی و در آینده‌ای نزدیک وجود داشت، شناسایی و اولویت‌بندی شدند. سپس مداخله‌های مناسب حل این چالش‌ها، با انجام مطالعه‌های مروری منظم و بررسی تجارب موفق جهانی شناسایی و با برگزاری جلسه‌های گفتمان سیاستی پیشنهاد گردید. همچنین به‌منظور ارزیابی وضعیت موجود سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در کشور و تأثیر راهکارها، ابزاری مناسب برای سنجش وضعیت سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت طراحی شد و استانداردسازی صورت گرفت.

سال اول

سال دوم