جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 4 مرداد ماه 1399

موضوع:

 TRANSLATION, ADAPTATION AND VALIDATION OF INSTRUMENTS OR
SCALES FOR USE IN CROSS-CULTURAL HEALTH CARE RESEARCH:
A CLEAR AND USER-FRIENDLY 
GUIDELINE

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سیاری فرد

جلسه مشترک هفتگی 28 تیر ماه 1399

موضوع:

Social Mobilization and Community Engagement Central to the Ebola Response in West Africa: Lessons for Future Public Health Emergencies

ارائه دهنده:  سرکار خانم نینا لوری

جلسه مشترک هفتگی 21 تیر ماه 1399

موضوع:

ارائه نتایج مطالعه تدوین نقشه راه بهبود سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت ایران ( ساشا )

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سجادی

جلسه مشترک هفتگی 14 تیر ماه 1399

موضوع:

بررسی وضعیت شاخص های فرهنگی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران و راهکارهای پیشنهادی

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قدیریان

جلسه مشترک هفتگی 7 تیر ماه 1399

موضوع:

What is the evidence on policies, interventions and tools for establishing and/or strengthening national health research systems and their effectiveness?  

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر یزدی زاده