پورتال پورتال مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت http://tums.ac.ir/
 
  بسته های ترجمه دانش ارایه شده در کارگاه EMRO  

 

ترجمه دانش

کارگاه منطقه ای استفاده از شواهد پژوهش برای بهبود سیاستگذاری های سلامت

مفاهیم و تعاریف ترجمه دانش

 

   

دکتر سیدرضا مجدزاده

استاد اپیدمیولوژِی؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

مدل های بهره برداری از دانش

 

  

دکتر سیدرضا مجدزاده

استاد اپیدمیولوژِی؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

ابزار خودارزیابی برای سازمان های تصمیم گیرنده

 

 

دکتر سیدرضا مجدزاده

استاد اپیدمیولوژِی؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

برنامه ریزی برای انتشار نتایج (با هدف ایجاد تغییر رفتار در تصمیم سازان و ارایه دهندگان خدمات)

 

 

دکتر آرش رشیدیان

دانشیار مدیریت و اقتصاد سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران

سیاست های سلامت مبتنی بر شواهد

 

 

دکتر آرش رشیدیان

دانشیار مدیریت و اقتصاد سلامت؛ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

آیا سازمان ما اقدامات لازم برای بهره برداری از دانش را انجام می دهد؟  (ابزاری برای خود ارزیابی سازمان ها)

 

 

مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

انتشار نتایج پژوهش به منظور تاثیر بر سیاست ها (در بخش سلامت)

 

 

Jitendra Khanna

Technical Editor The WHO Reproductive Health Library

آیا پژوهش ها برای کار شما مفید هستند؟ ابزاری برای خودارزیابی سازمان های مدیریتی و سیاستگذار

 

 

Canadian Health Service Research Foundation (CHSRF)

 

طراحی برنامه انتقال دانش

 

 

مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

  

 
تعداد بازدید : 4548
تاریخ آخرین بروزرسانی : دوشنبه، 26 مهر 1389