مطالب توسط ملیحه حسنی

کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” – 27 آذر ماه

کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” در روز 27 آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. این کارگاه از سری کارگاه های “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” می باشد که شامل مباحث مربوط به مبانی انتقال دانش، نحوه استخراج پیام پژوهشی، رویکرد های شناسایی مخاطب و نحوه انتقال پیام […]