1-کارگاه های آموزشی “ترجمان دانش”

مرکز بهره‌برداری از دانش سلامت، کارگاه‌هایی را به صورت برنامه آموزشی 16 ساعته شامل مبانی انتقال دانش، برنامه‌ریزی برای انتشار نتایج، پیام قابل انتقال و شناسایی مخاطب، چگونگی انتقال پیام، موانع انتقال دانش به گروه مخاطب، کار گروهی و ارائه آن، جهت تقویت فعالیت‌های Knowledge Translation  پژوهشگران در سه سطح طراحی و اجرا نمود. 

  1. براي معاونين و مديران پژوهشي کشور
  2. براي دانشگاه‌های مختلف سراسر کشور
  3. در سطح بين المللي، توسط دفتر منطقه‌ای مدیترانه شرقی [sponsored by the Regional Office of the Eastern Mediterranean (EMRO)]

نمونه کارگاه های برگزار شده:

  • كارگاه “ترجمان دانش” بهمن ماه 1393

كارگاه دو روزه  ترجمان دانش  در تاريخ هاي 1 و 2 بهمن ماه 1393  براي دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران برگزار گرديد

  • كارگاه “ترجمان دانش” آذر ماه 1393

كارگاه دو روزه “ترجمان دانش” در تاريخ هاي 12 و 13 آذر ماه 1393 براي شركت كنندگان از دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

 

  • كارگاه “ترجمان دانش” مهر ماه 1393

كارگاه دو روزه “ترجمان دانش” در تاريخ هاي 17 و 24 مهر ماه 1393 ، با همكاري پژوهشكده علوم غدد و متابوليسم دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار گرديد.

 

  • كارگاه “ترجمان دانش” شهریور ماه 1396

در تاریخ 25 و 26 شهریورماه 1396 کارگاه ” کاربست نتایج تحقیقات پزشکی، ترجمان و انتقال دانش” توسط “مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت در دانشگاه علوم پزشکی کردستان” برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این کارگاه ؛  اعضاء محترم هیات علمی دانشگاه، مسئولین و کارشناسان محترم معاونت پژوهشی و دفتر کاربست نتایج تحقیقات پزشکی بودند. در این کارگاه که با سخنرانی دکتر فرزین رضاعی، معاونت محترم تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی کردستان، آغاز گردید، ضمن آشنایی با مفاهیم ترجمان دانش (knowledge translation) و اصول و مبانی آن، طی تمرین گروهی مراحل استخراج پیام از پژوهش های انجام شده، شناسایی گروه مخاطب و راه های انتقال دانش به ایشان، شناسایی موانع و تسهیل کننده های تغییر رفتار در گروه مخاطب و ارزیابی مداخلات تغییر رفتار مورد بررسی و تحلیل عمیق تر قرار گرفت.

همچنین در کارگاه ” ابزار خودارزیابی ترجمه دانش ویژه سازمان هاي پژوهشی” که وضعیت ترجمان دانش و راهکارهای مورد نیاز برای تقویت آن را در سطح دانشگاه بررسی می نماید، با حضور شرکت کنندگان بررسی گردید و اولویت های نیازمند مداخله شناسایی شد.

 

2-کارگاه آموزشی “سیاست گذاری آگاه از شواهد”

كارگاه هاي آموزشي سياست گذاري آگاه از شواهد  در سال 1391 توسط مدرسين مركز تحقيقات بهره برداري از دانش سلامت براي گروه هاي مخاطب معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در 10 نوبت برگزار شد.