اهداف

مردم
 1. تدوین و برگزاری کارگاه های آموزشی روش های مطالعاتی و نیازمندی های تولیدکنندگان خبر جهت تولید اخبار با کیفیت مناسب جهت انتشار عمومی
 2. تدوین ابزارهای نقد محتوای دانشی اخبار سلامت منتشره در رسانه های عمومی
 3. تدوین ابزار انتخاب و تولید خبر مناسب برای خبرنگاران
سیاست گذاران و مدیران
 1. تولید ابزارهای لازم برای ترویج Public Health Guidance در سطح برنامه های کشوری
 2. تولید ابزارهای بهره برداری از شواهد علمی برای مدیران و سیاست گذاران
 3. برگزاری کارگاه های آموزشی تصمیم گیری آگاهانه برای مدیران و سیاست گذاران
 4. ارایه آموزش های مبتنی بر وب برای سیاست گذاران و مدیران
 5. تولید ابزار ارزیابی فعالیت ها و مداخلات انجام شده
ارایه دهندگان خدمات
 1. شناسایی روش های ارتقا آموزش حین خدمت پزشکان
 2. شناسایی و طراحی نظام اطلاع رسانی به ارایه دهندگان خدمت طی بحران های سلامت
 3. شناسایی مداخلات لازم برای تغییر رفتار ارایه دهندگان خدمت مبتنی بر شواهد علمی
پژوهشگران
 1. برگزاری دوره های PhD by Research در زمینه ترجمان دانش
 2. تدوین ابزار استاندارد ارزیابی فعالیت های ترجمه دانش در سطح فردی و سازمانی
 3. طراحی و اجرای بسته مداخلاتی برای تقویت ترجمه دانش در سطح دانشگاه های کشور
 4. ارایه آموزش های مبتنی بر وب برای پژوهشگران در زمینه ترجمه دانش
 5. ایجاد و تقویت شبکه همکاری پژوهشگران و مخاطبین پژوهش در منطقه مدیترانه شرقی
 6. ایجاد دفاتر اجرایی ترجمه دانش در سطح دانشگاه های علوم پزشکی کشور