رسالت

مركز تحقيقات بهره‌برداري از دانش سلامت به دنبال توليد دانش، بومي‌نمودن آن و ترويج سياست‌ها، روش‌ها و اقداماتي است كه باعث استفاده بهينه از دانش سلامت در كشور مي‌شود. هدف اين مركز از يك سو ايجاد تغيير رفتار تصميم‌سازان سلامت اعم از مردم، ارائه دهندگان خدمات، مديران و سياست‌گذاران بر اساس شواهد علمي و پژوهشي و از سوي ديگر تقويت اقدامات موثر در انتقال نتايج پژوهش توسط پژوهشگران و بهبود محيط ارتباطي بين آنها مي‌باشد.