جلسه مشترک هفتگی 22 شهریور ماه 1399

موضوع

  community participation and Covid 19  guideline

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر جمشیدی

جلسه مشترک هفتگی 25 مرداد ماه 1399

موضوع:

HIV, Gender, Race, Sexual Orientation, and Sex Work: A
Qualitative Study of Intersectional Stigma Experienced
by HIV-Positive Women in Ontario, Canada

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر الهام قاسمی

اسلایدهای ارائه شده در جلسه

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 4 مرداد ماه 1399

موضوع:

 TRANSLATION, ADAPTATION AND VALIDATION OF INSTRUMENTS OR
SCALES FOR USE IN CROSS-CULTURAL HEALTH CARE RESEARCH:
A CLEAR AND USER-FRIENDLY 
GUIDELINE

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سیاری فرد

جلسه مشترک هفتگی 14 تیر ماه 1399

موضوع:

بررسی وضعیت شاخص های فرهنگی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران و راهکارهای پیشنهادی

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قدیریان

حاكميت خدمات باليني در دانشگاه علوم پزشكي تهران: ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني (مطالعه موردي)

مؤلف: رشيديان آرش

     فصلنامه بیمارستان، سال هشتم، شماره 5، بهار 1388 شماره مسلسل 31

Inequalities in health care utilization among migrants and non-migrants in Germany: a systematic review