جلسه مشترک هفتگی 14 تیر ماه 1399

موضوع:

بررسی وضعیت شاخص های فرهنگی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران و راهکارهای پیشنهادی

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قدیریان

حاكميت خدمات باليني در دانشگاه علوم پزشكي تهران: ارتقاي كيفيت خدمات بهداشتي و درماني (مطالعه موردي)

مؤلف: رشيديان آرش

     فصلنامه بیمارستان، سال هشتم، شماره 5، بهار 1388 شماره مسلسل 31

Inequalities in health care utilization among migrants and non-migrants in Germany: a systematic review