نقشه راه ارتقای وضعیت سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور

نقشه راه ارتقای وضعیت سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور

هدف کلی: بهبود تولید و استفاده از شواهد در سیاست گذاری های سلامت

این نقشه، خروجی طرح پژوهشی است که با حمایت مالی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران در مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد.

راهبردهای کلان:

 ۱- تقویت نظام یادگیری تولید و استفاده از شواهد درسیاست گذاری های سلامت؛

 ۲- تقویت نظام انگیزشی تولید و استفاده از شواهد درسیاست گذاری های سلامت؛

 ۳- تقویت ساختار تولید و استفاده از شواهد در سیاست گذاری های سلامت؛

 ۴- تقویت فرایندهای پشتیبان تولید و استفاده از شواهد در سیاست گذاری های سلامت.

تقویت نظام یادگیری

مداخله ۱: نیازسنجی و ارزیابی مستمر اثربخشی دوره های آموزشی مربوط به سیاست گذاری آگاه از شواهد؛

مداخله ۲: بازنگری در محتوای برنامه های آموزشی دانشجویان و کارگاه های پژوهشگران با هدف افزایش دانش و آگاهی از سیاست گذاری آگاه از شواهد و ارتقای مهارت های تولید شواهد؛

مداخله ۳: بازنگری در شیوه برگزاری دوره های کارآموزی و کارورزی دانشجویان، کارگاه های ارتقای مهارت اعضای هیئت علمی  و سایر پژوهشگران و برگزاری فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی  در سازمان های سیاست گذار؛

مداخله ۴: برگزاری دوره های آموزشی در زمینه شناسایی، ارزیابی، انتخاب و کاربرد شواهد برای تصمیم سازان سلامت (شامل کارکنان، کارشناسان و مدیران ستادی وزارت بهداشت و سازمان های همکار)؛

مداخله ۵: برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت یادگیری در زمینه سبک های تفکر، حل مسئله و اصول علم پیاده سازی سیاست ها و برنامه ها برای تصمیم گیران سلامت بعد از انتصاب به مشاغل مدیریتی با ترکیب روشهای آموزش عملی، منتورینگ و فلوشیپ؛

مداخله ۶: جایگزینی آموزش های فردی با آموزش تیم های متشکل از پژوهشگران، تصمیم گیران و تصمیم سازان به عنوان گروه مخاطب.

تقویت نظام انگیزشی

مداخله ۱: بازنگری در ملاک های شرطی امتیازآور آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی؛

مداخله ۲: طراحی نظام انگیزشی مناسب برای پژوهشگران غیرهیئت علمی؛

مداخله ۳: طراحی ملاک سنجش تأثیر پژوهش در سیاست گذاری های سلامت یا سلامتی و استفاده از آن برای ارزیابی فعالیت های پژوهشی سازمان های تولید شواهد و ارزیابی مجلات علمی؛

مداخله ۴: بازنگری و نظارت بر شیوه های کنونی حمایت مالی به نحوی که حمایت کافی برای انجام پژوهش های نظام ها و سیاست های سلامت و نیز علم پیاده سازی وجودداشته باشد؛

مداخله ۵: لحاظ کردن برنامه ترجمان دانش به عنوان  یک پیش شرط الزامی برای حمایت از پژوش های نظام ها وسیاست های سلامت؛

مداخله ۶: تشویق و حمایت از تعامل بین سیاست گذاران و پژوهشگران با در نظر گرفتن امتیاز در ارزیابی عملکرد ایشان؛

مداخله ۷: اضافه کردن ملاک عینی نتیجه محوردرخصوص استفاده از شواهد در دستورالعمل های نگهداشت مدیران (پایه، میانی و ارشد) و کارشناسان ستادمرکزی وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی.

تقویت ساختار

مداخله ۱: ظرفیت سازی تحلیل و ارزیابی سیاست های سلامت در مراکز تحقیقاتی و پژوهشکده ها در زمینه مرتبط کاری آنها؛

مداخله ۲: تقویت رویکرد چندرشته ای در شکل گیری واحدهای پژوهشی (مانند مرکز تحقیقات و یا پژوهشکده) به جای توسعه آن ها در زمینه های مشابه با رشته های آموزشی؛

مداخله ۳: تقسیم کار ملی بین مؤسسات پژوهشی وآموزش عالی همکار در زمینه سیاست گذاری سلامت با استفاده از ظرفیت مناطق آمایشی، شبکه های دانشی و دیگر مراکز تولید شواهد و مشخص کردن لاین کاری هریک در سطح ملی؛

مداخله ۴: تقویت جایگاه و عملکرد نهادهای تبادل شواهد از طریق: بازنگری در اساسنامه یا شرح وظایف و مسئولیت های طراحی و اجرای نظام شایسته گزینی و شایسته پروری برای مدیران و کارکنان نهادهای تبادل شواهد؛ مشارکت فعال ذ ینفعان (از جمله جامعه مدنی و مردم) در ترکیب نهادهای سیاست گذار و راهبری نهادهای تبادل شواهدشواهد از طریق:
• بازنگری در اساسنامه یا شرح وظایف و مسئولیتها؛
• طراحی و اجرای نظام شایسته گزینی و شایسته پروری برای مدیران و کارکنان نهادهای تبادل شواهد؛
• مشارکت فعال ذینفعان (از جمله جامعه مدنی و مردم) در ترکیب نهادهای سیاستگذار و راهبری نهادهای تبادل شواهد؛
• استفاده از ظرفیت های موجود درون و برون سازمانی سازمان های سیاست گذار برای تحلیل و ارزیابی سیاست های سلامت.

تقویت فرایندهای پشتیبان

مداخله ۱: شفاف سازی اطلاعات مربوط به جزئیات کامل و دقیق فرایند تصمیم گیری در مورد طرح های تحقیقاتی؛

مداخله ۲: تهیه، تصویب و ابلاغ دستورالعمل/پروتکل مدیریت تعارض منافع در سازمان های تولید شواهد و سازمان های سیاست گذار؛

مداخله ۳: هدفمند نمودن انجام پژوهش های نظام ها و سیاست های سلامت از طریق تدوین اولویت های پژوهشی و تعریف سؤال پژوهش براساس نیاز و مشارکت فعال همه گروه های ذینفع (از جمله مردم)؛

مداخله ۴: تقویت مشارکت فعال ذینفعان (از جمله مردم) از طریق: تدوین فرایند شفاف الزام آور کردن پژوهشگران برای مشارکت فعال ذینفعان (از جمله مردم) در تولید شواهدی که منجر به تغییر در ارائه خدمات سلامت یا تدوین و ارزیابی سیاست های سلامت می شوند؛ تدوین فرایند شفاف و توانمندسازی ذ ینفعان برای مشارکت در سیاست گذاری های سلامت؛

مداخله ۵: بهبود کیفیت پژوهش های نظام ها و سیاست های سلامت از طریق: الزام به تدوین و اجرای پروتکل های تولید شواهد ( به تفکیک مراحل انجام پژوهش به طور نمونه پروتکل نمونه گیری، پروتکل انتخاب پرسشگر و …)؛ تقویت و بهبود فرایند نظارت و کنترل کیفیت پژوهش ها از طریق بازنگری پروتکل های داوری و نظارت، ایجاد انگیزه مالی و فکری برای داوران و ناظران؛ تداوم نظارت ملاحظات اخلاقی از تبیین سؤال پژوهشی تا تولید شواهد در سیاست گذاری؛

مداخله ۶: الزام ثبت فعالیت های پژوهشی در سامانه ملی و پیش بینی فرایندهای لازم برای پیشگیری از انجام پژوهش های موازی؛

مداخله ۷: نیازسنجی تعداد مورد نیاز پژوهشگر فعال درحوزه پژوهش های نظام ها و سیاست های سلامت و بازبینی شیوه جذب و نگهداشت این پژوهشگران با توجه به مهارت های عملی و تجربه در محیط؛

مداخله ۸: تهیه و اجرای پروتکل سیاست گذاری آگاه از شواهد در تمام مراحل با تأکید بر شفافیت و پاسخگویی؛

مداخله ۹: استفاده از ملاک در «داشتن شواهد» اولویت گذاری و تخصیص منابع برنامه ها؛

مداخله ۱۰ : بازنگری شیوه انتخاب و انتصاب مدیران و کارشناسان در سازمان های سیاست گذار با اضافه کردن معیار داشتن دانش و مهارت های مورد نیاز برای تصمیم گیری آگاه از شواهد؛

مداخله ۱۱ : ایجاد نظام جامع نظارتی پایدار؛

مداخله ۱۲ : اصلاح نظام گردآوری داد ه های جاری به نحوی که نوع داد ه های جمع آوری شده متناسب با نیاز سیاست گذار بوده، کیفیت قابل قبول داشته و شفافیت در روند مالکیت،تولید و اشترا ک گذاری داده ها، رعایت اصول محرمانگی و اجتناب از گردآوری داده های تکراری تضمین گردد؛

مداخله ۱۳ : یکپارچگی واحدهای تصمیم گیر (در مرحله پیشنهاد ساختارهای جدید و تدوین فرایندها) در درون سازمان سیاست گذار به منظور جلوگیری از موازی کاری؛

مداخله ۱۴ : اصلاح نحوه تعامل وزارتخانه ها و سازمان ها درخصوص مداخلات بین بخشی سلامت (به عنوان مثال در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی) در جهت شفاف سازی مسئولیت ها، الزام همه سازمان به ارائه شواهد برای برنامه ها، تهیه برنامه عملیاتی مشترک و ارزیابی عملکرد هریک از ذ ینفعان مبتنی بر نتایج؛

مداخله ۱۵ : تأمین اعتبار و ارائه گرنت برای تولید شواهد در برنامه ریزی های بلندمدت سلامت کشور.

جهت مشاهده یا ذخیره فایل، بارکد را به وسیله تلفن همراه اسکن کنید.

جلسه مشترک هفتگی 15 آذر ماه 1399

موضوع 

machine learning

ارائه دهنده:  سرکار خانم محتشم

جلسه مشترک هفتگی 8 آذر ماه 1399

موضوع

Peer Support Workers in Health: A Qualitative Metasynthesis of Their Experiences

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قاسمی

سومین وبینار آنلاین گروه مدیریت و سیاست گذاری سلامت

Health Research Impact Assessment

ارائه دهنده: سرکار خانم دکتر بهاره یزدی زاده دکتری تخصصی اپیدمیولوژی دانشیار مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت 

تاریخ برگزاری: 14 مهرماه 1399 ساعت 10 الی 12

 

جلسه مشترک هفتگی 1 آذر ماه 1399

موضوع

Making evidence and policy in public health emergencies: lessons from COVID-19

ارائه دهنده:  جناب آقای دکتر احمدی

جلسه مشترک هفتگی 24 آبان ماه 1399

موضوع:  گزارش سمپوزیوم hsr2020 

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سجادی

جلسه مشترک هفتگی 17 آبان ماه 1399

موضوع

کاربرد اقتصاد رفتاری در ارتقاء تصمیمات مرتبط با سلامت

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر مریم معینی

جلسه مشترک هفتگی 3 آبان ماه 1399

موضوع

contextualizing health policy and programs  

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر یزدی زاده

جلسه مشترک هفتگی 19 مهر 1399

موضوع:

Comparative Research Designs and Methods  

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر رهبری

جلسه مشترک هفتگی 12 مهر ماه 1399

موضوع

    Developing a patient-centered care model for patients with type 2 diabetes in Iran

ارائه دهنده:  جناب آقای دکتر مهدوی