جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 4 مرداد ماه 1399

موضوع:

 TRANSLATION, ADAPTATION AND VALIDATION OF INSTRUMENTS OR
SCALES FOR USE IN CROSS-CULTURAL HEALTH CARE RESEARCH:
A CLEAR AND USER-FRIENDLY 
GUIDELINE

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سیاری فرد

جلسه مشترک هفتگی 28 تیر ماه 1399

موضوع:

Social Mobilization and Community Engagement Central to the Ebola Response in West Africa: Lessons for Future Public Health Emergencies

ارائه دهنده:  سرکار خانم نینا لوری

جلسه مشترک هفتگی 21 تیر ماه 1399

موضوع:

ارائه نتایج مطالعه تدوین نقشه راه بهبود سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت ایران ( ساشا )

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سجادی

جلسه مشترک هفتگی 14 تیر ماه 1399

موضوع:

بررسی وضعیت شاخص های فرهنگی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران و راهکارهای پیشنهادی

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر قدیریان

جلسه مشترک هفتگی 7 تیر ماه 1399

موضوع:

What is the evidence on policies, interventions and tools for establishing and/or strengthening national health research systems and their effectiveness?  

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر یزدی زاده

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 12 بهمن ماه

موضوع:

rapid-learning health system

ارائه دهنده:  جناب آقای دکتر احمدی

کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” – 27 آذر ماه

کارگاه “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” در روز 27 آذر ماه در دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد. این کارگاه از سری کارگاه های “انتقال دانش با تاکید بر مخاطب عام” می باشد که شامل مباحث مربوط به مبانی انتقال دانش، نحوه استخراج پیام پژوهشی، رویکرد های شناسایی مخاطب و نحوه انتقال پیام پژوهشی به مخاطب با تاکید بر مخاطب عام می باشد. در این کارگاه  یک راهنما برای ” استخراج پیام پژوهشی” و  یک راهنما برای برآورد “قطعیت پیام پژوهشی” پیشنهاد شده است.

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 28 دی ماه

موضوع:

Supporting the evaluation of public and patient engagement in health system organizations: Results from an implementation research study

 

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر سجادی

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 14 دی ماه 1398

موضوع: طراحی و اعتبارسنجی ابزار کاربست دانش شیوه زندگی سالم در سالمند ایرانی 

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر نجات

جلسه مشترک هفتگي روز شنبه 7 دی ماه 1398

موضوع: گزارش طرح “ تدوین نقشه راه ارتقاء سیاست­گذاري آگاه از شواهد در بخش سلامت ایران”

ارائه دهنده:  سرکار خانم دکتر یزدی زاده