ابزار خودارزیابی ترجمان دانش ویژه سازمان های تولید کننده دانش

این ابزار بررسی می نماید که:

“آیا سازمان تولید کننده دانش اقدامات ممکن براي ترجمان آن را انجام می دهد؟”

پرسشنامه بررسي ميزان اعتماد مردم به اخبار سلامتي

 این پرسشنامه ميزان اعتماد مردم به اخبار سلامتي شهروندان را بررسی می نماید.

راهنمای تولید اخبار نتایج پژوهش های حوزه پزشکی و سلامت

این راهنما که گروه مخاطب آن خبرنگاران می باشند، ابزاری است که کمک می نماید کیفیت اخبار تولید شده افزایش یابد.  

پرسشنامه بررسی اثرات تحقیق و مسیردستیابی به آن

به منظور افزایش احتمال کاربرد نتایج پژوهش، باید در زمان طراحی سوال پژوهش و در زمان اجرای آن ملاحظاتی را در نظر گرفته و فعالیت های ترجمان دانش مورد نیاز و کاربردهای آن را پیش بینی نمود.

در این پرسشنامه به تفکیک مراحل “سوال پژوهش”، “استفاده از نتایج پژوهش”، “انجام پژوهش” و “انتقال نتایج پژوهش” سوالاتی مطرح شده اند، که تامین کنندگان اعتبار پژوهش و  محققین را در راستای کاربردی شدن نتایج پژوهش یاری خواهند نمود.