طرح های خاتمه یافته

 • ارزیابی عملکرد شبکه‌های همکاری تحقیقات علوم پزشکی در ایران
 • طراحی ابزار سنجش فعالیت های ترجمه دانش پژوهشگران و سنجش روایی و پایایی آن
 • طراحی ابزار ارزیابی کیفیت اخبار سلامت
 • بررسی منافع اقتصادی حاصل از تحقیقات مرتبط با داروی آنژی پارس در ایران – فاز اول
 • بررسی راهکارهای مناسب برای ارتقاء مشارکت بخش خصوصی در نظام مراقبت بیماریها
 • مطالعات مروری و بررسی اثر بخشی مداخلات جهت کاهش بی عدالتی در دسترسی به خدمات سلامت
 • بررسی ارتباط مقالات بیماری های 44 کشور متوسط و کم درآمد با اولویت بار بیماری ها در دو مقطع زمانی به فاصله 10 سال
 • روانسنجی ابزار نقد اخبار پژوهش های سلامت ; ارزیابی کیفیت اخبار منابع داخلی توسط ابزار روا و پایای تولید شده
 • طراحی نظام ارزیابی فناوری سلامت در سطح بیمارستان‌های ایران
 • نیاز سنجی و تهیه محتوای آموزشی و ارزیابی محتوای تولید شده برای پژوهشگران حوزه سلامت در ارائه پیام به مخاطب عام
 • ارزیابی مداخلات آموزشی در ارتقاء گزارش دهی عوارض دارویی در نظام فارماکوویژیلانس کشورهای عضو برنامه بین المللی پایش دارو: یک مرور سیستماتیک با رویکرد حقیقت گرا
 • مطالعه مروری مداخلات موثر بر رسانه های جمعی به منظور ارتقای کیفیت اخبار سلامت
 • بهره مندی از نتایج فن آوری های سلامت(HTA) و راهنماهای بالینی تولید شده در ایران: موانع و راهکارها (یک مطالعه کیفی)
 • بررسی دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به افق های توسعه علم و فناوری سلامت کشور
 • بررسی رابطه وضعیت نظام پژوهشی و تغییرات شاخص های سلامتی کشورها
 • طراحی ابزار سنجش آگاهی و نگرش و عملکرد پژوهشگران در حوزه فعالیت های ترجمه دانش و سنجش روایی و پایایی آن
 • بررسی روند تغییرات انواع پژوهش های انجام شده در زمینه عدالت در دسترسی به خدمات سلامتی در 44 کشورهای با درامد کم و متوسط دارای برنامه ی کاربردی کردن دانش
 • تدوین کارگاه آموزشی تصمیم گیری بر اساس شواهد
 • ارزیابی تاثیر برنامه ارزیابی فناوری سلامت ایران
 • ارزیابی تاثیرات پژوهش های انجام شده در دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از چهارچوب های payback
 • بررسی عوامل موثر بر رفتار ارائه دهندگان خدمت در گزارش خطاهای دارویی مرتبط با تجویز و مصرف آنتی بیوتیکهادر بیمارستانها و شناسایی مداخلات مناسب
 • تمایل به پرداخت برای بیمه درمان و عوامل موثر بر آن در کشورهای درآمد متوسط و پایین (LMIC)، مقاله مرور نظام¬مند (Systematic review)
 • تدوین نسخه معتبر فارسی ابزارII AGREE جهت ارزیابی راهنماهای عملکرد بالینی و ارزیابی نمونه‌ای از راهنماهای بالینی
 • تحلیل دیدگاه¬های خبرگان و صاحب نظران نظام سلامت کشور در خصوص استقرار سیاست پزشک خانواده شهری در کشور: تحلیل کیفی مستندات
 • نقد راهنماهای بالینی تولید شده در ایران
 • بررسی نابرابری در میان کشورها در تولید مطالعات مروری منظم بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه(GDP)
 • بررسی نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران نسبت به مانع ها و چالش های استفاده از ابزار کمک تصمیم بیمار (patient desicion aids tool) همراه با طراحی پرسشنامه
 • بررسی میزان اعتماد ساکنین شهر تهران نسبت به اخبار بهداشتی و سلامتی
 • بررسی مفاهیم و شیوه ها ی مبادله دانش ضمنی در سازمانها ی سلامت محور
 • بررسی کیفیت گزارش دهی و متودولوژیک مطالعات کارآزمایی بالینی تصادفی و غیرتصادفی انجام شده بر روی دیابت شیرین در کشور ایران، بین سالهای 1373 تا 1391
 • ارزیابی شفافیت در تولیت نظام دارویی دولتی کشور
 • بررسی و تحلیل عوامل موثر بر نرخ تنزیل(Discount Rate) و ترجیح زمانی در هزینه ها و پیامدهای خدمات سلامت با استفاده از مدل مطلوبیت تنزیل شده
 • تأثیر مداخلات مدرسه محور در پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی کودکان سنین مدرسه: مروری نظام مند بر مقالات مروری و متاآنالیز
 • مطالعه و استخراج عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد داروخانه های خصوصی در شهر تهران
 • براورد وزن وضعیتهای مختلف کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (HRQoL) پرسشنامه EQ-5D با استفاده از روش مبادله زمان (TTO) در ایران
 • بررسی تولیدات علمی 5 ساله مراکز تحقیقات دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از طیف وسیعی از شاخصهای علمسنجی و عوامل مؤثر بر آن
 • تدوین شیوه نامه اولویت بندی عناوین راهنماهای بالینی در حوزه پزشک خانواده
 • مرور نظام مند مداخلات صورت گرفته در سطح موسسات پژوهشی برای ارتقای ترجمه دانش و اثر بخشی آنها
 • بررسی تاثیر مداخله آموزشی بر اساس مدل ارتقاء سلامت پندر بر کاهش عوامل خطر تعدیل شدنی سرطان پستان و بهبود سبک زندگی در زنان پر خطر ابتلا به سرطان پستان در تهران
 • تعیین اثربخشی برنامه آموزشی تصمیم گیری مطلع از شواهد –Evidence-informed health policy making در تصمیم گیری مدیران سلامت
 • طراحی و ارزیابی تاثیر برنامه آموزشی توانمند سازی تولیدکنندگان اخبار سلامت
 • بررسی Medication Error در بخش اورژانس بیمارستان دکتر شریعتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بررسی دیدگاه اعضاء هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، نسبت به افق های توسعه علم و فناوری سلامت کشور

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

مرور نظام مند مداخلات صورت گرفته در سطح موسسات پژوهشی برای ارتقای ترجمه دانش و اثر بخشی آنها

مجری طرح: دکتر ژاله غلامی

بهره مندی از نتایج فن آوری های سلامت(HTA) و راهنماهای بالینی تولید شده در ایران: موانع و راهکارها (یک مطالعه کیفی)

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

طراحی ابزار ارزیابی کیفیت اخبار سلامت

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

طراحی ابزار سنجش فعالیت های ترجمه دانش پژوهشگران و سنجش روایی و پایایی آن

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده 

ارزیابی عملکرد شبکه‌های همکاری تحقیقات علوم پزشکی در ایران

بررسی میزان اعتماد ساکنین شهر تهران نسبت به اخبار بهداشتی و سلامتی