تدوین نقشه‌راه ارتقای وضعیت سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور

این طرح پژوهشی با حمایت مالی معاونت پژوهشی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (از محل ۱% اعتبارات پژوهشی) (قرارداد شماره 1953/700 مورخ 25/12/1395) و مؤسسه ملی توسعه تحقیقات علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران (قرارداد شماره 958431 مورخ 22/12/1395) انجام شده است.

در سال‌های اخیر، تأکید‌ سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان ارشد نظام سلامت ایران و وزیران مختلف بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر سیاست‌گذاری‌هایی بوده که با توجه به بهترین شواهد و نتایج مطالعات علمی و با توجه به شرایط کشور و دیدگاه صاحب‌نظران و ذی‌نفعان کلیدی شکل گرفته باشند. اما آن‌گونه که تحلیل وضعیت‌ها و نیز نتایج مطالعات نشان می‌دهد همچنان برای نهادینه شدن این رفتار، مشکلات و موانعی وجود دارد. با توجه به ضرورت شناسایی و رفع این موانع، در این طرح پژوهشی ملی که مشتمل بر ۱۹ پروژه مطالعاتی بود و انجام آن دو سال طول کشید، تلاش شد نقشه‌راه ارتقای وضعیت سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور طراحی گردد. بدین صورت ابتدا با انجام مطالعه مروری منظم، مطالعه بررسی روندها و برگزاری گفتمان سیاستی با مشارکت همه ذی‌نفعان، فهرست مشکلات و موانعی که برای تحقق سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت در زمان کنونی و در آینده‌ای نزدیک وجود داشت، شناسایی و اولویت‌بندی شدند. سپس مداخله‌های مناسب حل این چالش‌ها، با انجام مطالعه‌های مروری منظم و بررسی تجارب موفق جهانی شناسایی و با برگزاری جلسه‌های گفتمان سیاستی پیشنهاد گردید. همچنین به‌منظور ارزیابی وضعیت موجود سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در کشور و تأثیر راهکارها، ابزاری مناسب برای سنجش وضعیت سیاست‌گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت طراحی شد و استانداردسازی صورت گرفت.

سال اول

سال دوم

طرح های درحال اجرا

 • تعیین اولویت های پژوهش برای تقویت سیاست گذاری آگاه از شواهد در ایران

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده؛ مدیر اجرایی: خانم اصغر زاده؛ شروع قرارداد: 1397/2/1

 

 • تدوین نقشه راه ارتقای وضعیت سیاست گذاری آگاه از شواهد در بخش سلامت کشور

مجری طرح: آقای دکتر سیدرضا مجدزاده؛ مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده- خانم دکتر حانیه سجادی؛ شروع قرارداد: 1396/7/1

 

 • طراحی و اعتبارسنجی ابزار کاربست دانش شیوه زندگی سالم در سالمند ایرانی

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر سیما نجات؛ شروع قرارداد: 1395/9/15

 

 • شناسایی معیارها و فرایند اولویت بندی موضوعات نیازمند تولید  patient decision aid  – PDA در سالمندان

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر سیما نجات؛ شروع قرارداد: 1396/3/15

 

 • استخراج سوالات پژوهشی از گزارشات HTA و اولویت بندی آنها

مجری طرح: خانم دکتر بهاره یزدی زاده؛ مدیر اجرایی:خانم فریده محتشم؛ شروع قرارداد: 1396/1/4

 

 • شناسایی موانع و تسهیل کننده های کاربردی شدن تحقیقات health service research و public health و بررسی اعتبار پرسشنامه مربوطه

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده؛ شروع قرارداد: 1395/7/1

 

 • بررسی شاخص های استناد به خود(self-citation) و استناد هم زمان (co-citation)به عنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی وضعیت خط پژوهشی محققین

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده؛ شروع قرارداد: 1395/8/1

 

 • ارزیابی برنامه ” مدارس مروج سلامت” از طراحی تا اجرا

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر بهاره یزدی زاده

 

 • تدوین شاخص های ارزیابی و پایش مربوط به فعالیت های انتقال دانش در دانشگاه علوم پزشکی تهران و طراحی یک شاخص ترکیبی در سطح فردی و مراکز تحقیقاتی

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1395/11/11

 

 • بررسی متدولوژیک مداخلات انتقال دانش در حوزه سلامت: یک مطالعه

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1395/6/20

 

 • بررسی اثر¬ مداخلات حرفه ای(professional intervention) بر وضعیت تجویز آنتی¬بیوتیک در ارایه دهندگان خدمت با روش متاآنالیز شبکه¬ای

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1397/4/4

 

 • برآورد شاخص مرگ مادر، مقایسه میزان کامل بودن داده های ثبت شده در منابع جمع آوری داده های ثبت مرگ مادر و برآورد میزان حساسیت هر یک از بانک

مجری طرح و مدیر اجرایی: آقای دکتر آیت احمدی؛ شروع قرارداد: 1395/11/10

 

 • بررسی وضعیت مدیریت دانش و ارتباط آن با تعهد سازمانی پژوهشگران شاغل در مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم نقوی الحسینی؛ شروع قرارداد: 1396/6/29

 

 • بومی سازی راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد در دانشگاه علوم پزشکی تهران؛ تبیین چالش ها و راهکارها

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر آزاده سیاری فرد؛ شروع قرارداد: 1396/5/1

 

 • تعیین و بررسی شاخص های پایش و ارزیابی یک پروتکل بالینی مبتنی بر شواهد

مجری طرح و مدیر اجرایی: خانم دکتر لاله قدیریان؛ شروع قرارداد: 1397/5/24