سومین نمایشگاه دستاوردهای علمی-پژوهشی دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران

سومین نمایشگاه دو سالانه دستاوردهای علمی – پژوهشی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران

در تاریخ 22 آبان ماه 1391 برگزار شد.