شراره احقری
علی سیفی
کاربران آنلاین : 5413
کل کاربران : 70
بازدید امروز : 160
بازدید دیروز : 248
کل بازدید : 342923
آخرین بروزرسانی : 1397/10/22
سايت هاي مرتبط
مرکز همکاری های ترجمه دانش سازمان جهانی بهداشت
بنیاد پژوهش خدمات سلامت کانادا (CHSRF)
موسسه پژوهش های سلامت کانادا (CIHR)
ترجمه دانش (+KT)
پژوهش تا عمل دانشگاه مک مستر
Evidence-Informed Policy Network
Evidence Portal
SUPPORT Tools for evidence-informed health Policymaking
 
آرشيو اخبار
 
مدل پیشنهادی

مدل چرخه "ترجمه دانش" (Knowledge Translation Cycle )

 

در اين مطالعه مدلي تحت عنوان چرخه "ترجمه دانش" ارائه شده است. اين مدل با توجه به دستاوردهاي مطالعه مروري و دستاوردهاي "بحث گروهي متمرکز" طراحي شده است.

 همانطور که در شکل ذيل مشاهده مي شود، اين چرخه از 5 بخش اصلي تحت عنوان "توليد دانش" Knowledge Creation)، انتقال دانش (Knowledge Transfer)، استفاده از پژوهش (Research Utilization)، تسهيل کنندگان (Facilitation) و بستر دانشگاه ( Context of University) تشکيل شده است. چهار بخش اول با يکديگر ارتباط متقابل دارند. تمامي چهار بخش اول و ارتباطات آنها در سايه بخش پنجم (بستر دانشگاه) واقع مي شود.

هر کدام از اين بخش ها (به غير از بستر دانشگاه) شامل دو جزء مي باشد. توليد دانش شامل دو جزء تحت عنوان ويژگي هاي فردي محققين (Potential Researchers) و تحقيق (Evidence) است. انتقال دانش شامل دو جزء تحت عنوان منابع (Resources) و استراتژي ها (Strategies) است. استفاده از پژوهش شامل دو جزء تحت عنوان ويژگي هاي فردي تصميم گيران (Potential decision-makers) و بستر تصميم گيري (Context of decision-making) مي باشد. تسهيل کنندگان نيز شامل دو جزء تحت عنوان منابع (Resources) و استراتژي ها (Strategies) است. قابل ذکر است که "بستر دانشگاه" به معناي نظام رهبري، سياست ها، ارزش ها و فرهنگ موجود در دانشگاه مي باشد

نکات خاصي را در خصوص اين مدل بايد مد نظر داشت که در ذيل به آنها اشاره شده است:

  • با توجه به بررسي "مروري" که در اين مطالعه انجام شده است، تعاريف مختلفي در خصوص انتقال دانش در دنيا ارائه شده و در بسياري از موارد واژه هاي مختلفي براي انتقال دانش به جاي يکديگر مورد استفاده قرار گرفته است. در اين مدل هر کدام از واژه ها داراي تعريف مختص به خود بوده و آنها را به جاي يکديگر نمي توان استفاده کرد. "ترجمه دانش" به معناي تمامي فرايندهاي توليد دانش، انتقال دانش و استفاده از نتايج پژوهشي توسط تصميم گيران است. چرخه "ترجمه دانش" همچنين نشان مي دهد که در صورتي که "تسهيل کنندگان" ارتباط بين "استفاده کنندگان از نتايج پژوهش" و "توليد دانش" را برقرار کنند مي توان انتظار داشت که چرخه "ترجمه دانش" بدرستي مسئوليت خود را ايفا کرده باشد. "انتقال دانش" در اين چرخه به معناي فرايند هايي است که نتايج پژوهشي را به "استفاده کنندگان پژوهش" منتقل مي کند. بنابراين "انتقال پژوهش" لزوما به معناي "استفاده از نتايج پژوهشي" نمي باشد.

  •  

    در اين چرخه، "استفاده کنندگان از پژوهش" مي توانند به 4 گروه اصلي تقسيم شوند. اين چهار گروه شامل سياستگذاران، مديران، محققين و مردم (از جمله بيماران) مي باشند لذا "بستر تصميم گيري" براي اين گروهها يکسان نمي باشد. چه بسا که بستر تصميم گيري براي محققيني که از نتايج پژوهش ها استفاده مي کنند همان بستر دانشگاه بوده و براي مديران شامل بستر سازماني خود، براي سياستگذاران شامل بستر حکومتي و براي مردم شامل بستر اجتماعي اقتصادي فرهنگي جامعه باشد.

     

  • مدل ترجمه دانش و عوامل موثر بر آن در حين عملياتي نمودن مدل، قابل بازبيني و ارتقا مي باشند.

 

 عوامل موثر در هر کدام از اجزاي اين مدل به شرح ذيل تعيين شده اند:

 

 

 1- توليد دانش حاصل از پژوهش ( Knowledge Creation)

 

  الف) ويژگي هاي فردي تصميم گيران (Potential decision-makers): سن، سطح تحصيلات، احساس نياز، انگيزه و تمايل،  بينش نسبت به موضوع "انتقال دانش" (مانند: اعتماد به دستاوردهاي سايرين، از دست رفتن ايده‌ها)،  مهارت و آشنايي با روش ها، مهارت‌هاي ارتباطي، زمان کافي، شناخت مخاطبين

 

 ب) تحقيق (Evidence): ساختار مناسب پيام حاصل از پژوهش، تناسب نوع مطالعات با نياز هاي پژوهشي، انسجام و يکپارچگي پژوهش ها (در پاسخ به نيازها)، اولويت بندي پژوهشي (در پاسخ به نيازها)، به روز بودن (در پاسخ به نيازها)، کيفيت پژوهش

 

2- انتقال دانش (Knowledge Transfer)

 

 الف) منابع (Resources): سرمايه مالي، تجهيزات و مواد، مجلات علمي، رسانه ها، مجمع هاي علمي، بانک هاي اطلاعاتي، شبکه هاي ارتباطي (بين افراد - بين سازمان ها)، قوانين، افراد (مانند مترجمان دانش يا Knowledge brokers )

 

 ب) استراتژي ها (Strategies): تامين تسهيلات اجرايي و منابع مالي براي ارائه نتايج پژوهش ها، ارتقاي مديريت اطلاعات و تکنولوژي اطلاعات (جهت ايجاد دسترسي الکترونيکي و غير الکترونيکي محققين و تصميم گيران به بانک هاي اطلاعاتي، مجلات، پايان نامه ها، گزارش طرح هاي پژوهشي، مشخصات محققين و گروههاي پژوهشي، ....)، ايجاد شبکه هاي ارتباطي (در سطح افراد - در سطح سازمان ها) و فراهم کردن دسترسي به اين شبکه ها، تامين امکان مشارکت در استفاده از تجهيزات مورد نياز پژوهشي، تعيين ساختار براي پيام هاي حاصل از نتايج پژوهشي (استفاده از پيام هاي مورد نظر در چاپ مقالات / و در تدوين گزارشات طرح هاي پژوهشي / و در ارائه نتايج پژوهش به تصميم گيران)، ايجاد دسترسي به راهنماهاي  (guidelines) مورد نياز در خصوص "ترجمه دانش" براي محققين و تصميم گيران، تسهيل ارتباط محققين با سازمان هاي تصميم گير و يا سازمان هايي مانند رسانه ها، برگزاري دوره هاي آموزشي و مجمع هاي علمي براي محققين و تصميم گيران در خصوص ارتقاي مهارت هاي "ترجمه دانش" و ايجاد زبان مشترک بين محققين و تصميم گيران، وضع قوانين مورد نياز (براي اجرايي کردن مدل ترجمه دانش در دانشگاه)، ارزش گذاري و تشويق فعاليت هاي مرتبط با انتقال دانش، ايجاد ارتباط ساختاري بين محققين و تصميم گيران (در فرايند تعريف و اجراي پژوهش ها) و فراهم کردن ملزومات اجرايي آن، تربيت افراد مترجم دانش (داراي مهارت انتقال پيام به تصميم گيران)، ارتقاي مديريت نشر مجلات علمي در راستاي ارائه متناسب،  به روز و کيفي نتايج پژوهشي، برنامه ريزي و سازماندهي براي تحقيقات مورد نياز در زمينه ارتقاي چرخه "ترجمه دانش"

 

3- استفاده از پژوهش (Research Utilization)

 

 

الف) ويژگي هاي فردي تصميم گيران (Potential decision-makers): سطح تحصيلات، باورها و اعتقادات، احساس نياز به شواهد پژوهشي، اعتماد به نتايج پژوهش، مهارت فني براي استفاده، شناخت پژوهشگران 

 

ب) بستر تصميم گيري (Context of decision-making): محدوديت هاي قانوني و مالي، ساختارهاي اداري، شرايط سياسي، وجود شواهد ديگر (اقتضاي تصميم گيري به واسطه استفاده از تمامي شواهد پژوهشي و غير پژوهشي)، نياز به پاسخ هاي فوري، تغيير و جابجايي سريع مديران و تصميم گيران، امکان دسترسي به پژوهشگران

 

4- تسهيل کنندگان (Facilitation)

 

الف) منابع (Resources): سازمان هاي تامين کننده اعتبار (Funders ساختارهاي مرتبط با مديريت پژوهش (در دانشگاه، در وزارت بهداشت و ساير سازمان هاي دولتي و غير دولتي)

 

ب) استراتژي ها (Strategies): ايجاد دسترسي به بانک هاي اطلاعاتي از مشخصات محققين و مراکز تحقيقاتي و توانمندي هاي آنها / و از مشخصات و نيازهاي تصميم گيران، سازماندهي اولويت هاي پژوهشي دانشگاه بر اساس نياز تصميم گيران، ايجاد اعتماد متقابل بين محققين وتصميم گيران، ايجاد ارتباط بين محققين وتصميم گيران، ايجاد دسترسي به گرانت هاي پژوهشي

 

5- بستر دانشگاه (Context of University): مشخص بودن جايگاه "ترجمه دانش" در رسالت دانشگاه، مشخص بودن جايگاه سيستم مديريت دانش در ساختار دانشگاه (تعريف ساختاري جايگاه ترجمه دانش در سيستم مديريت دانش)، الگو شدن در نظام سلامت از جهت ارائه مدل هاي مناسب براي "ترجمه دانش"  و عملياتي کردن آن، جذب منابع مورد نياز براي حمايت از فعاليت هاي مرتبط با "مديرين دانش" و "ترجمه دانش"،  بستر سازي فرهنگي در خصوص توجه به چرخه "ترجمه دانش" در بخش پژوهش دانشگاه، حمايت سياسي و اجرايي از اقدامات چرخه "ترجمه دانش"، گزينش اعضاي هيئت علمي با توانمندي هاي علمي و تحقيقاتي بالا (جذب نيروهاي کارامد)، مشخص بودن جايگاه آموزش هاي مرتبط با چرخه "ترجمه دانش" در آموزش هاي آکادميک دانشگاه، مشخص بودن سيستم ارزيابي چرخه "ترجمه دانش حاصل از پژوهش" در راستاي سيستم ارزيابي "مديريت دانش" در دانشگاه، وضع قوانين مورد نياز براي تسهيل چرخه "ترجمه دانش" در دانشگاه

 

 

 


 
بازگشت به صفحه اصلی مشاهده نسخه چاپی
تعداد بازدید : 5377 تاریخ آخرین بروزرسانی : شنبه، 24 ارديبهشت 1390
نام کاربری :
کلمه عبور :
بازیابی کلمه عبور
ثبت نام
عملكرد اطلاع رساني این پورتال را چگونه ارزيابي مي كنيد؟نتیجه >>
چهارشنبه، 3 بهمن 1397
لطفا گروههای خبری را که علاقمندید در آن زمینه ها برای شما ایمیل ارسال گردد را انتخاب کنید:آدرس ایمیل :
سیستمهای مدیریتی تارگان

Copyright © 2010 - tums.ac.ir Powered by targan.ir ®