• 09 خرداد 1402

استراتژی های مرکز

استراتژی‌های مرکز

رسالت

مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت به دنبال تولید دانش، بومی نمودن آن و ترویج سیاست‌ها، روش‌ها و اقداماتی است که باعث استفاده بهینه از دانش سلامت در کشور می‌شود. هدف این مرکز از یک سو ایجاد تغییر رفتار تصمیم‌سازان سلامت اعم از مردم، ارایه دهندگان خدمات، مدیران و سیاست‌گذاران بر اساس شواهد علمی و پژوهشی و از سوی دیگر تقویت انجام اقدامات موثر در انتقال نتایج پژوهش توسط پژوهشگران و بهبود محیط ارتباطی بین آنها می‌باشد.

مردم

1.تدوین و برگزاری کارگاههای آموزشی روشهای مطالعاتی و نیازمندی‌های تولید کنندگان خبر جهت تولید اخبار با کیفیت مناسب جهت انتشار عمومی

2.تدوین ابزارهای نقد محتوای دانشی سلامت منتشر شده در رسانههای عمومی

3.تدوین ابزار انتخاب و تولید خبر مناسب برای خبرنگاران

سیاست گذاران و مدیران

1.تولید و توسعه ابزارهای لازم برای ترویج راهنماهای سلامت در سطح برنامه‌های اولویت‌دار کشوری
2.تولید و توسعه ابزارهای بهره‌برداری از شواهد علمی برای مدیران و سیاست‌گذاران
3. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران و سیاست گذاران
4. توسعه ابزار ارزیابی فعالیت‌ها و مداخلات انجام شده

ارائه دهندگان خدمات سلامت

1.شناسایی روش‌های ارتقاء آموزش حین خدمت پزشکان
2.شناسایی و طراحی سیستم‌های اطلاع رسانی برای ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در طول بحران‌های سلامت
3.شناسایی مداخلات لازم برای تغییر رفتار ارائه دهندگان خدمت مبتنی بر شواهد علمی

پژوهشگران

1.راه اندازی دوره دکتری تخصصی و پژوهشی در زمینه ترجمان دانش

2.تدوین ابزار استاندارد ارزیابی فعالیت‌های ترجمه دانش در سطح فردی و سازمانی

3.طراحی و اجرای بسته مداخلاتی برای تقویت ترجمه دانش در سطح دانشگاه‌های کشور

4.تدوین پروتکل‌های ارزیابی تاثیر مداخلات

5.طراحی و برگزاری برنامه‌های آموزشی در سطح ملی و بین‌المللی

6.طراحی ساختار‌ها و پروتکل‌های واسطه‌گری دانش

7.ارایه آموزش‌های مبتنی بر وب برای پژوهشگران

8.ایجاد و تقویت شبکه همکاری پژوهشگران و مخاطبان پژوهش در سطح مدیترانه شرقی

9.ایجاد دفاتر اجرایی ترجمه دانش در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور