• 09 خرداد 1402

اعضای شورای پژوهشی

 

دکتر سیدرضا مجدزاده، DVM-MSE-PhD

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استاد اپیدمیولوژی دانشکده بهداشت- دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران

پست الکترونیک: rezamajd@tums.ac.ir

صفحه خانگی: http://www.tums.ac.ir /faculties/rezamajd

 

دکتر آرش رشیدیان، PhD- MD 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استاد سیاست گذاری سلامت و مدیریت

پست الکترونیک: arashidian@tums.ac.ir

صفحه خانگی:http://www.tums.ac.ir /faculties/arashrashidian

 

 

دکتر سحرناز نجات، PhD- MD

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استاد اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: nejatsan@tums.ac.ir

صفحه خانگی: http://www.tums.ac.ir /faculties/saharnaznedjat

دکتر اکبری ساری 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استاد مدیریت و اقتصاد

پست الکترونیک: akbarisari@tums.ac.ir

صفحه خانگی: http://tums.ac.ir/faculties/akbarisari

 

 

دکتر سیما نجات، MD-MPH 

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

دکترای سالمندشناسی

پست الکترونیک: nejat_s@farabi.tums.ac.ir

 

دکتر عباس کبریائی زاده

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استاد فارماکولوژی و سم شناسی

پست الکترونیک:Kebriaee@tums.ac.ir

صفحه خانگی:  http://tums.ac.ir/faculties/kebriaee

 

 

دکتر عطاالله پورعباسی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استادیار

پست الکترونیک: atapoura@gmail.com

صفحه خانگی:  http://tums.ac.ir/faculties/arshamshiri

https://isid.research.ac.ir/Ata_Pourabbasi

 

دکتر ندا مهرداد

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استاد

پست الکترونیک: neda1963@yahoo.com

https://old.tums.ac.ir/faculties/nmehrdad

 

دکتر آیت احمدی سرائیلانی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استادیار اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: ayat1049@gmail.com

 

 

دکتر فاطمه رجبی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استادیار- پزشکی اجتماعی

پست الکترونیک: frajabi@tums.ac.ir

https://tums.ac.ir/faculties/f-rajabi

دکتر لاله قدیریان

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استادیار- پزشکی اجتماعی

پست الکترونیک: lalehghadirian@gmail.com

 

 

دکتر حانیه سجادی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

دانشیار

پست الکترونیک: اhsajjadi@tums.ac.ir

دکتر آزاده سیاری فرد

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استادیار- پزشکی اجتماعی

پست الکترونیک: a-sayarifard@tums.ac.ir

http://tums.ac.ir/faculties/a-sayarifard

 

https://old.tums.ac.ir/faculties/hsajjadi