• 09 خرداد 1402

اعضای مرکز

دکتر سیما نجات، MD-MPH

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

دکترای سالمندشناسی

پست الکترونیک: nejat_s@farabi.tums.ac.ir

دکتر آیت احمدی سرائیلانی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

استادیار اپیدمیولوژی

پست الکترونیک: ayat1049@gmail.com

 

سیما نیکویی

کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
پژوهشگر
پست الکترونیک:
nikooei@farabi.tums.ac.ir

فریده محتشم

دانشجوی دکتری ارزیابی فناوری سلامت

پژوهشگر

پست الکترونیک: mohtasham_85@yahoo.com

مونا حسنی

کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

پژوهشگر

پست الکترونیک:hasanim@farabi.tums.ac.ir