• 09 خرداد 1402

رئیس مرکز

 

دکتر بهاره یزدی زاده، PhD- MD

رییس مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت

دانشیار اپیدمیولوژی
پست الکترونیک:
baharehyazdizadeh@yahoo.com

صفحه خانگی:http://tums.ac.ir/faculties/byazdizadeh