• 09 خرداد 1402

معرفی و تاریخچه

معرفی مرکز

 

مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت، قطب علمی تصمیم گیری مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی تهران به دنبال تولید دانش، بومی‌نمودن آن و ترویج سیاست‌ها، روش‌ها و اقداماتی است که باعث استفاده بهینه از دانش سلامت در کشور می‌شود. هدف این مرکز از یک سو ایجاد تغییر رفتار تصمیم‌سازان سلامت اعم از مردم، ارائه دهندگان خدمات، مدیران و سیاست‌گذاران بر اساس شواهد علمی و پژوهشی و از سوی دیگر تقویت اقدامات موثر در انتقال نتایج پژوهش توسط پژوهشگران و بهبود محیط ارتباطی بین آنها می‌باشد.

و نیز این مرکز در راستای رسالت دانشگاهی و اجتماعی خود برای ترویج استفاده از شواهد در تصمیم گیری های نظام سلامت، ابزارهایی را تولید نموده است که به شرح زیر می باشد:

1.       ابزار خودارزیابی ترجمان دانش ویژه سازمان های تولید کننده دانش: این ابزار بررسی می نماید که "آیا سازمان تولید کننده دانش اقدامات ممکن برای ترجمان آن را انجام می دهد؟".

2.       پرسشنامه بررسی اثرات تحقیق و مسیردستیابی به آن: به منظور افزایش احتمال کاربرد نتایج پژوهش، باید در زمان طراحی سوال پژوهش و در زمان اجرای آن ملاحظاتی را در نظر گرفته و فعالیت های ترجمان دانش مورد نیاز و کاربردهای آن را پیش بینی نمود. در این پرسشنامه به تفکیک مراحل "سوال پژوهش"، "استفاده از نتایج پژوهش"، "انجام پژوهش" و "انتقال نتایج پژوهش" سوالاتی مطرح شده اند، که تامین کنندگان اعتبار پژوهش و  محققین را در راستای کاربردی شدن نتایج پژوهش یاری خواهند نمود.

3.       پرسشنامه بررسی میزان اعتماد مردم به اخبار سلامتی: این پرسشنامه میزان اعتماد مردم به اخبار سلامتی شهروندان را بررسی می نماید.

4.       راهنمای تولید اخبار نتایج پژوهش های حوزه پزشکی و سلامت: این راهنما که گروه مخاطب آن خبرنگاران می باشند، ابزاری است که کمک می نماید کیفیت اخبار تولید شده افزایش یابد.  

 

تاریخچه

مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت فعالیت خود را در سال 1384 تحت عنوان گروه ترجمان دانش در زیر مجموعه دبیرخانه تحقیق و توسعه سیاستهای دانشگاه علوم پزشکی تهران آغاز کرد. این مرکز توانست در مدت زمانی کمتر از 2 سال بالغ بر 20 مقاله علمی- پژوهشی، در مجلات معتبر داخلی و خارجی ثبت نماید و طرحهای پژوهشی متعددی را در زمینه انتقال دانش به مرحله اجرا رساند. این گروه سرانجام در سال 1386 به عنوان مرکز مستقل با نام کنونی "مرکز تحقیقات بهره برداری از دانش سلامت" مورد تصویب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گرفت و از آن پس با جدیت و اهتمام هر چه بیشتر در مسیر تولید و انتقال دانش قدم برداشت تا جایی که در ارزشیابی فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی تهران که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1389 انجام گرفت، مقام سوم را کسب نمود.

و همچنان در ارزشیابی سال 1400 رتبه دوم در دانشگاه و رتبه هشتم کشوری در بین مراکز تحقیقات ارتقاء سلامت را کسب نموده است.