• 09 خرداد 1402

چشم انداز

رسالت:

مرکز تحقیقات بهره‌برداری از دانش سلامت به دنبال تولید دانش، بومی‌نمودن آن و ترویج سیاست‌ها، روش‌ها و اقداماتی است که باعث استفاده بهینه از دانش سلامت در کشور می‌شود. هدف این مرکز از یک سو ایجاد تغییر رفتار تصمیم‌سازان سلامت اعم از مردم، ارائه دهندگان خدمات، مدیران و سیاست‌گذاران بر اساس شواهد علمی و پژوهشی و از سوی دیگر تقویت اقدامات موثر در انتقال نتایج پژوهش توسط پژوهشگران و بهبود محیط ارتباطی بین آنها می‌باشد.

 

 

چشم‌انداز:

وجود ابزارهای بومی آزمون شده برای تمام گروه‌های مخاطب مرکز

شناخته شدن مرکز به عنوان مرکز تخصصی ترجمه دانش در منطقه مدیترانه شرقی

 

 

ارزش‌ها:

صیانت از منابع، تاکید بر کیفیت پژوهش‌ها، رعایت حقوق مادی و معنوی کلیه ذینفعان و توجه به خلاقیت و نوآوری ارزش‌های حاکم بر مرکز

مزیت ها:

خاص بودن مرکز تحقیقات در منطقه و کشور

امکان ارائه مشاوره به دانشگاه

روابط بین الملل

مخاطبین

اهداف راهبردی در سال 1401

مردم

  1. تدوین و برگزاری کارگاه های آموزشی روش های مطالعاتی و نیازمندی­های تولیدکنندگان خبر جهت تولید اخبار با کیفیت مناسب جهت انتشار عمومی
  2. تدوین ابزارهای نقد محتوای دانشی سلامت منتشر شده در رسانه‌های عمومی
  3. تدوین ابزار انتخاب و تولید خبر مناسب  برای خبرنگاران

سیاست‌گذاران

 و مدیران

1.  تولید و توسعه ابزارهای لازم برای ترویج راهنماهای سلامت  در سطح برنامه‌های کشوری

2. تولید و توسعه ابزارهای بهره‌برداری از شواهد علمی برای مدیران و سیاست‌گذاران

3. برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای مدیران و سیاست‌گذاران

4. توسعه ابزار ارزیابی فعالیت‌ها و مداخلات انجام شده

ارائه دهندگان خدمات

1.شناسایی روش‌های ارتقاء آموزش حین خدمت پزشکان

2.شناسایی و طراحی سیستم‌های اطلاع رسانی به ارائه دهندگان خدمات بهداشتی در طول بحران‌های سلامت

3.شناسایی مداخلات لازم برای تغییر رفتار ارائه دهندگان خدمت مبتنی بر شواهد علمی

 

 

پژوهشگران

1. برگزاری دوره دکتری تخصصی پژوهشی در زمینه ترجمان دانش

2.تدوین ابزار استاندارد ارزیابی فعالیت­های ترجمه دانش در سطح فردی و سازمانی

3.طراحی و اجرای بسته مداخلاتی برای تقویت ترجمان دانش در سطح دانشگاه­های کشور

4.تدوین پروتکل‌های ارزیابی تاثیر مداخلات

5..طراحی و برگزاری برنامه‌های آموزشی در سطح ملی و بین المللی

6.طراحی ساختارها و پروتکل‌های واسطه‌گری دانش

7.ارائه آموزش های مبتنی بر وب برای پژوهشگران

8.ایجادو تقویت شبکه همکاری پژوهشگران و مخاطبان پژوهش در سطح مدیترانه شرقی

9.ایجاد دفاتر اجرایی ترجمان دانش در سطح دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور